Wake Vortex

Ortogonalno skeniranje digitalnih artefakata

Osnovno

Wake Vortex je nastajuća serija generativnih video radova i slika zasnovana na zapažanju da digitalna slika predstavlja trodimenzionalni objekat koji može da se posmatra ne samo frontalno nego i sa bilo koje druge strane. Ovaj postupak predstavlja linijsko skeniranje digitalnih likovnih sadržaja. Ortogonalnim skeniranjem sa strane, slika se prikazuje kao serija linija širine jednog piksela, a skeniranje video fajla daje novu seriju slika koje mogu da se animiraju. Određene kombinacije izvornog materijala i osa/strana skeniranja daju interesantne rezultate.

Koncept

Motivacija

Wake Vortex je deo mog umetničkog i teorijskog istraživanja generativnih stvaralačkih postupaka, digitalne umetnosti i kulture. Zasnovan je na zapažanju da digitalna slika predstavlja trodimenzionalni objekat koji može da se posmatra ne samo frontalno nego i sa bilo koje druge strane (leve, desne, odozdo i odozgo). Ovaj postupak se može razumeti kao linijsko skeniranje digitalnih likovnih sadržaja (Levin, 2015).

Ideja

Projekat je zasnovan na principu (re)kreativnosti jer izvorni materijal čine umetnički i kulturalni artefakti koji su originalno realizovani različitim postupcima inovativne kombinatorike (Grba, 2015a; 2016).

Dimenziono svođenje u ortogonalnom skeniranju otkriva nove formalne vrednosti i omogućava slojevito sagledavanje. Vizuelni materijal je oneobičen, ali zadržava sugestivnost predloška tako da gledalac intuitivno počinje da ga posmatra analitički i da uvažava njegovu složenu likovno-prostorno-vremensku dinamiku.

U avijaciji i nautici, vrtložni trag (wake vortex) je nepredvidljiv, često opasan, turbulentni efekat kretanja letelice ili plovila. U kontekstu ovog projekta, taj izraz ukazuje na složenost neprimetnih ili podrazumevanih vrednosti umetničkog ili kulturalnog artefakta, na njegove često iznenađujuće izražajne, saznajne, emotivne, etičke i političke implikacije i konsekvence (Grba, 2015b).

Procedura

Posmatrana ortogonalno sa strane, slika se vidi kao linija širine jednog piksela i dužine koja odgovara frontalnoj širini ili visini, zavisno od nove ose posmatranja. Kontinuiranim skeniranjem po osi posmatranja se prikazuju sve pikselne linije. Ortogonalno skeniranje hronološki uređene kolekcije video frejmova daje novu seriju slika čiji broj odgovara broju piksela po visini/širini skeniranog videa zavisno od ose posmatranja, jedna strana odgovara broju frejmova skeniranog videa, a druga visini/širini skeniranog videa zavisno od ose posmatranja. Serije slika izvedene iz videa i pikselne linije izvedene iz slike mogu da se animiraju pri čemu određene kombinacije izvornog materijala i osa skeniranja daju interesantne rezultate.

Struktura

Wake Vortex čine visokorezolutivni video fajlovi i digitalni printovi nastali ortogonalnim procesiranjem umetničkih i kulturalnih artefakata navedenih u sekciji Izvori. Procesiranje se izvodi namenskim softverom napisanim u programskom jeziku Java. Kada god je izvodljivo, zvuk izvornog materijala je sinhronizovan sa generisanim videom. Projekat je u nastajanju i novi generisani sadržaji se kontinuirano dodaju u kolekciju koja može selektivno da se konfiguriše i predstavi u skladu sa prostorno-tehničkim osobenostima galerije.

Izvori

Do 30. novembra 2018. procesirani su sledeći projekti:
Benjamin Fry, ASCII Arrangement, HSV Space Arrangement i Disgrand (svi 1998);
Luke DuBois, Play (2005), (Pop) Icon Britney (2010) i Acceptance (2012 i 2016);
Jason Salavon, The Late-Night Triad (2003);
Rhyland Warthon, Palette Reduction No. 4: Surrogates (2009);
Jelena Masnikosić, Fortuity: Code of Emptiness (2016);
Dejan Grba, Dog Life Days (1997), a (2006) i Alibi (Black or White) (2012)
Vladimir Todorović, Snail on the Slope (2013)
Tatsuo Unami Daily Generated Animations (2011-2016).

Na redu za procesiranje su radovi sledećih umetnika:
Osman Khan i Daniel Sauter (We Interrupt Your Regularly Scheduled Program); Phillip Galanter (Video Feedbacks); Adam Magyar; Terence Broad; Steina i Woody Vasulka (Video Feedbacks) i Vladimir Todorović (1985, Snail on the Slope i Silica-Esc).

Reference

Grba, Dejan. (2015a). I Cite (Very) Art: (Re)creativity in Contemporary Art. Going Digital: Innovations in Contemporary Life. Beograd: 29-36.

Grba, Dejan. (2015b). Get Lucky: Cognitive Aspects of Generative Art. Generative Art 2015 Conference, Venice: 200-213.

Grba, Dejan. (2016). Avoid Setup: Insights and Implications of Generative Cinema. Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology. Beograd: 205-211.

Levin, Golan. (2015). An Informal Catalogue of Slit-Scan Video Artworks and Research. FLONG Website.

Video

Video radovi na ovoj strani su HD 1080p i prikazuju se zasebno.
U galerijskoj postavci radovi se prikazuju u maksimalnoj mogućoj rezoluciji, organizovani u grupe za višekanalno predstavljanje. Detaljnije u sekciji Specifikacije for details.

Wake-Vortexed Dejan Grba’s Dog Life Days (1997) RL (bez zvuka)

Wake-Vortexed Dejan Grba’s Alibi (Black or White) (2012) RL (bez zvuka)

Wake-Vortexed Dejan Grba’s Dog Life Days (1997) RL 25 fps (bez zvuka)

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 1 RL

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 2 RL

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 2 BT

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 3 BT

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 4 BT

Wake-Vortexed Luke DuBois’ Acceptance (2012) RL

Wake-Vortexed Luke DuBois’ Acceptance 2016 (2016) RL

Wake-Vortexed Tatsuo Unemi’s Daily Evolved Animations (2011-2016) Animation 017 BT (bez zvuka)

Wake-Vortexed Ben Fry’s HSV Space Raspored (1998) RL (bez zvuka)

Wake-Vortexed Jason Salavon’s The Late-Night Triad (2003) RL Sequential

Wake-Vortexed Jelena Masnikosić’s Fortuity: Code of Emptiness (2016) LR (bez zvuka)

Wake-Vortexed Jelena Masnikosić’s Fortuity: Code of Emptiness (2016) BT (bez zvuka)

Slike

Image

Wake-Vortexed Dejan Grba’s Dog Life Days (1997) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Dejan Grba’s a (1997) RL (L, M, R), 3 video stills

Image

Wake-Vortexed Dejan Grba’s Alibi (Black or White) (2012) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 1 RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 2 RL, digitalna slika

Image

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 2 BT, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 4 RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 4 BT, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Vladimir Todorović’s Snail on the Slope (2013) Segment 5 BT, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Luke DuBois’ (Pop) Icon Britney RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Luke DuBois’ Play (2005) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Tatsuo Unemi’s Daily Evolved Animations (2011-2016) Animation 017 BT, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Ben Fry’s Disgrand (1998) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Ben Fry’s HSV Space Raspored (1998) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Ben Fry’s ASCII Raspored (1998) RL, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Jason Salavon’s The Late-Night Triad (2003) RL Sequential, digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Jason Salavon’s The Late-Night Triad (2003) RL Sequential (detail), digitalna slika

Image

Wake-Vortexed Ryland Wharton’s Palette Reduction No. 4 (Surrogates) (2009) RL, digitalna slika

Specifikacije

Predstavljanje

Video radovi se prikazuju kao višekanalna projekcija (2, 3, 4 ili više kanala) ili kao višekanalni set monitora (2, 3, 4 ili više). Optimalne dijagonale monitora su 27 inča ili veće, sa minimalnim okvirom ekrana.

Dimenzije u kojima se realizuju digitalni printovi su promenljive i zavise od konkretnih od prostorno-tehničkih uslova galerije u kojoj se izlaže.

Raspored

Video radovi i digitalni printovi mogu da se prikazuju u kombinaciji ili odvojeno, zavisno od prostorno-tehničkih uslova galerije u kojoj se izlaže.

Izbor i broj video radova po svakom kanalu, visina i horizontalne udaljenosti između video projekcija/monitora i digitalnih printova kao i svi ostali formalni činioci postavke, određuju se u skladu sa prostornom konfiguracijom.

Video

Video fajlovi su visoke rezolucije (od 2K naviše, zavisno od izvornog materijala). Snimljeni su H264 video i AAC audio kodecima u MP4 kontejnerima. Video fajlovi mogu da budu renderovani u nativnoj rezoluciji raspolozive opreme za reprodukciju pri čemu je 1080p minimalna razumna rezolucija.

Video fajlovi mogu da se puštaju sa samostalnih digitalnih plejera, desktop ili laptop kompjutera, tableta ili bilo kojih drugih reprodukcionih uređaja koji podržavaju H264/AAC kodeke i odabranu video rezoluciju. Ako se za prikazivanje koriste monitori, optimalno je da imaju interne medijske plejere.

Zvuk

Svaki video kanal sa zvukom treba da ima najmanje jedan prateći set slušalica za posetioce.
U samostalnom izlaganju projekta, jedan video kanal (ili više, zavisno od prostorne konfiguracije galerije) može da bude ozvučen preko zvučnika.

Biografija

Image

Dejan Grba je novomedijski umetnik, predavač i autor. Posvećen je istraživanju idejnih, opažajnih i kulturalnih činilaca u oblikovanju, prikazivanju i interpretiranju individualnog doživljaja stvarnosti sa aspekta kognitivnih nauka, biologije i fizike. Izlagao je i predavao u institucijama kao što su ISEA Manizales i Hong Kong, SIVA Šangaj, ZKM Karlsrue, GfZK Lajpcig, IFA Berlin, Montevideo Amsterdam, AaS Hag, MiP Beč, <rotor> Grac, MSLU Novi Sad, SMSU, MNT, MPU, Dom omladine i Remont Beograd. Objavljuje teorijske tekstove o likovnim umetnostima u međunarodnim stručnim publikacijama.

Osnivač je i rukovodilac odseka za Nove medije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na kojem predaje Transmedijska istraživanja. Na doktorskom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu predaje Poetike digitalne umetnosti. Bio je gostujući profesor na programu Kompjuterska umetnost na Koledžu likovnih i izvođačkih umetnosti Sirakjuz univerziteta.

https://dejangrba.orgcontact

WAKE VORTEX