↑↑↑

Studije događaja

uvod u generativnu umetnost

Predavanje predstavlja uvod u poetičku, kulturološku i kognitivnu fenomenologiju generativne umetnosti. Generativna umetnost obuhvata različite postupke zasnovane na kombinovanju predefinisanih i nepredvidljivih elemenata u osmišljavanju, realizaciji i prikazivanju umetničkog dela, na formalizovanju nekontrolabilnosti stvaralačkog procesa i na estetizovanju kontekstualne prirode umetnosti.

Prvi deo predavanja ilustruje generativnost kao jedan od ključnih činilaca umetničkog stvaralaštva, a zatim ukratko prikazuje osobenosti generativne umetnosti kao što su upotreba slučaja i neodređenosti, kognitivna napetost između banalnosti predefinisanih sistema i nepredvidljivosti njihovih ishoda, izvođenje složenog umetničkog dela u vidu istraživačke studije i ideja o umetnosti kao ludičkom, protonaučnom ili pseudonaučnom eksperimentu.

Drugi deo tematizuje pet specifičnih pristupa u savremenoj generativnoj umetnosti predstavljanjem izabranih projekata, njihovih koncepcijskih, tehničko-proceduralnih i poetičkih kvaliteta. Primeri su u slojevitim uzajamnim odnosima. Sekcija Transkodiranje obrađuje kompleksne generativne radove nastale na nasleđu Nam June Paikove transmedijske maštovitosti i hakerskog odnosa prema zvuku i slici. Remiksovanje kraudsorsinga obrađuje radove zasnovane na kombinovanju programirane regularnosti ili slučaja sa (ne)predvidljivošću ljudskih postupaka. Ometeni kompjuterski vid obrađuje radove koji koriste ili ‘zloupotrebljavaju’ programirano prepoznavanje objekata u slici i omogućavaju nov način kritičkog promišljanja tradicionalnih likovnih veština zasnovanih na selektivnoj opservaciji i izboru detalja. Selektivna semantika obrađuje radove koji naglašavaju selektivnu kvantifikaciju fenomenoloških kvaliteta kao jedan od osnovnih principa generativne umetnosti ali i digitalne kulture. Eskalacija obrađuje radove koji inovativno koriste tehnike infinitezimalne ili monotone akumulacije sadržaja.

Predavanje je zasnovano na materijalima predavanja Get Lucky: Cognitive Aspects of Generative Art, I Cite (Very) Art: (re)kreativnost u savremenoj umetnosti i Generativna umetnost u seriji 0 = 1: digitalna umetnost.

Predavanje je održano na Odeljenju za primenjene umetnosti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu 25. decembra 2015.