↑↑↑
Tekuća mentorstva
Jelena Masnikosić

Slučaj: kôd praznine: Umetničko delo generisano slučajem | Predlog teme | Istraživački izveštaj
Doktorski umetnički projekat. Studijski program Digitalna umetnost, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Dejan Vračarević

Sjajan trenutak u raskoraku: Mapirana projekcija u prostorno ograničenim uslovima | Predlog teme | Istraživački izveštaj
Doktorski umetnički projekat. Studijski program Digitalna umetnost, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Odbranjeni projekti
Vladimir Todorović

Akt koji trči: Generativna instalacija | Predlog teme | Tekst DUP | Izveštaj komisije
Doktorski umetnički projekat. Odsek Novi mediji, Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Deana Petrović

Hibridni javni prostori: Umetnički potencijal proširene realnosti u javnom prostoru | Predlog teme | Tekst DUP | Izveštaj komisije
Doktorski umetnički projekat. Komentorstvo sa dr um. Aleksandrom Jovanić, docentkinjom na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Studijski program Digitalna umetnost, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Vladimir Todorović

Važnost bita: Narativne forme u generativnom video ambijentu | Generativni film Snail on a Slope | Prezentacija | Finalni tekst
Magistarski projekat. Studijski program Slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Iva Ćirić

Ciklofonija: Digitalni dinamički kolaž
Mentorstvo u finalizaciji doktorskog umetničkog projekta. Digitalna umetnost, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Uslovi

1. Za mentorstvo na izradi doktorskog umetničkog projekta mogu da se obrate koleginice i kolege:
○ Kojima sam predavao i ocenio ih najvišom ocenom.
○ Sa kojima sam uspešno sarađivao na relevantnim projektima.
○ Čiji rad dobro poznajem.

2. Najmanje mesec dana pre roka za prijavu projekta treba da mi pošaljete:
○ Motivaciono pismo sa kratkim prikazom projekta i sa obrazloženjem odluke za izbor mentora (do 500 reči)
○ Kompletan predlog doktorskog umetničkog projekta pripremljen prema propozicijama doktorskih umetničkih studija (primer).
○ Polazni materijal, predloške i skice za izradu doktorskog umetničkog projekta: slike, video klipove, zvučne snimke, podatke i ostale vrste sadržaja. Slike moraju da budu prilagođene za ekransko prikazivanje i ne smeju da budu veće od 5MB po slici. Video klipovi i zvučni snimci ne smeju da budu duži od 2 minuta. Fajlovi moraju da budue snimljeni u univerzalnim, multiplatformskim formatima koji ne zahtevaju specijalizovan softver ili konvertovanje. Materijal treba da bude koncizan i organizovan u skladu sa predlogom doktorskog umetničkog projekta. Materijal se šalje preko online servisa za razmenu fajlova. Materijal poslat emailom neće biti razmatran.

3. Preliminarni odgovor, pitanja ili sugestije za korekcije i/ili razradu materijala ću vam poslati emailom.

4. Ukoliko materijal treba da bude korigovan i/ili razrađen imate mogućnost da ga korigujete/razradite dosledno prateći sugestije i da mi ga pošaljete vodeći računa o terminu za prijavu projekta. Ako materijal ne bude dosledno korigovan/razrađen u skladu sa preporukama odnosno ako ni posle korekcija/razrade ne bude zadovoljavajući, neće biti dalje razmatran.

5. Kandidat kojem prihvatim mentorstvo je obavezan da preda inicijalni izveštaj o realizaciji projekta šest meseci posle prihvatanja predloga teme doktorskog umetničko-istraživačkog projekta (primer). Izveštaj sadrži tekst projekta u trenutnoj fazi realizacije i umetnički materijal projekta u trenutnoj fazi realizacije. Ukoliko izveštaj ne bude zadovoljavajući ili ne bude predat, prekinuću mentorstvo. Ukoliko umetničko-akademski pristup doktoranta u daljem radu, sve do finalizacije kompletnog projekta ne bude zadovoljavajući, prekinuću mentorstvo.

Hvala na uvažavanju ovih uslova.