↑↑↑

Novi mediji

program na flu | pdf

Odsek Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu obrađuje heterogen skup eksperimentalnih umetničkih pristupa, metodologija i kulturne fenomenologije, koji nastaju od polovine 20. veka do danas. Zasnovan je na prožimanju fundamentalnih likovnih veština—pre svega crtanja—i opsežnog umetničkog obrazovanja koje odlikuje obrazovni imidž FLU sa složenim poetikama, metodologijama i tehnikama novomedijske umetnosti.

Kurikulum predstavlja usklađenu kombinaciju umetničkih, teorijsko-umetničkih i društveno-humanističkih predmeta. Specifični predmeti programa su Uvod u novomedijsku umetnost, Transmedijska istraživanja, Tehnologija novih medija i Diskurzivne prakse umetnosti i medija. Transmedijska istraživanja je glavni umetnički predmet na ovom programu. Ova prograska struktura je platforma za realizaciju kvalitetne nastave, za razvoj kurikuluma uvođenjem novih, specifično profilisanih predmeta i za saradnju sa spoljnim partnerima.

Kurikulum

|

Specifični predmeti

1. godina OAS: Savladavanje temeljnih likovnih veština usklađeno sa upoznavanjem interdisciplinarnih istraživačkih pristupa i teorijskih aspekata novomedijske umetnosti. Predmeti: Crtanje (studija), Anatomija, Uvod u novomedijsku umetnost, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Psihologija, Strani jezik (Engleski, Francuski, Nemački, Ruski).

2. godina OAS: Izbor mentora na glavnom umetničkom predmetu. Intenzivnije upoznavanje istraživačkih, interdisciplinarnih, tehnološko-metodoloških pristupa i teorijskih aspekata novomedijske umetnosti usklađeno sa savladavanjem temeljnih likovnih veština, razvojem saznajnih i izražajnih potencijala likovnih umetnosti. Predmeti: Transmedijska istraživanja, Crtanje (večernji akt), Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Pedagogija, Strani jezik (Engleski, Francuski, Nemački, Ruski).

3. godina OAS: Detaljno upoznavanje poetičkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti. Savladavanje kompletnog procesa konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana novomedijskog umetničkog projekta. Predmeti: Transmedijska istraživanja, Crtanje, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Metodika, Psihologija, Filozofija, Izborni (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa).

4. godina OAS: Detaljno upoznavanje i razrada poetičkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti. Savladavanje kompletnog procesa konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana novomedijskog umetničkog projekta. Profilisanje programa na osnovu individualnih stvaralačkih afiniteta studenta i zaokruživanje obrazovnog procesa osnovnih studija kroz realizaciju diplomskog projekta. Predmeti: Transmedijska istraživanja: Izrada diplomskog projekta, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Filozofija, Metodička praksa, Školska praksa, Izborni 1 i Izborni 2 (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa).

1. godina MAS: Izbor mentora za izradu master projekta. Poetički profilisana razrada stvaralačkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti. Celovito ovladavanje kompletnim procesom konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana složenog novomedijskog umetničkog projekta. Zaokruživanje obrazovnog procesa osnovnih i master studija kombinacijom programskih sadržaja na osnovu individualnih stvaralačkih afiniteta studenta u izradi, prezentaciji i odbrani master projekata. Predmeti: Transmedijska istraživanja: Izrada master projekta, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Teorije i poetike moderne i savremene umetnosti, Izborni 1 i Izborni 2 (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa, Digitalna grafika).

Uvod u novomedijsku umetnost

Praktično upoznavanje umetničkih, metodoloških i poetičkih svojstava novomedijske umetnosti na prvoj godini OAS. Razvoj stvaralačkih sposobnosti i kritičkog mišljenja u novomedijskoj umetničkoj produkciji i postprodukciji.

Kombinacija predavanja, praktičnog rada i konsultacija. Predavanja: upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija radova manjeg obima upotrebom sredstava kao što su fotografija, video, film, instalacija i njihovom kombinacijom sa tradicionalnim likovnim sredstvima. Konsultacije: razmatranje koncepcijskih, formalnih i metodoloških aspekata nastajućih studentskih radova i produbljivanje predmetnih sadržaja. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata.

Transmedijska istraživanja

Glavni umetnički predmet na programu, realizuje se od druge do četvrte godine OAS i na prvoj godini MAS. Detaljan prikaz predmeta.

Tehnologija novih medija

Praktično upoznavanje koncepcijskih i metodoloških aspekata novomedijske tehnologije, i njihova neposredna primena u umetničkom delovanju. Realizuje se na svim godinama osnovnih i master studija, i pokriva širok spektar aktuelnih oblasti novomedijske tehnologije.

Kombinacija radionica, praktičnog rada i konsultacija. Radionice: teorijsko i praktično upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija manjih zadataka sredstvima koje obrađuju tematske celine. Konsultacije: razmatranje tehnoloških i metodoloških aspekata realizovanih zadataka. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata.

Program predmeta po semestrima

1. OAS: Fotografija kao sredstvo novomedijskog umetničkog stvaralaštva. OAS: Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije fotografije.
2. OAS: Digitalni video i film. Značaj i uloga rediteljskog, snimateljskog i montažnog postupka u realizaciji umetničkih projekata zasnovanih na videu i kinematografiji. Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije videa i filma.
3. OAS: Zvučna umetnost: od osnova akustike do produkcije, postprodukcije i povezivanja sa drugim medijima.
4. OAS: Digitalna vizuelizacija: od principa formiranja, beleženja i generisanja digitalne slike, preko obrade, uslojavanja i manipulacije do prikazivanja i materijalizacije. Osnove vizuelizacije podataka i kreativnog kodiranja.
5. OAS: Izrada 3d modela: od ideje, oblikovanja i transformisanja do izrade finalnog projekta i renderinga.
6. OAS: 3d animacija: od ideje, oblikovanja i transformisanja do finalizacije projekta i renderinga.
7. OAS: Savremeni materijali i tehnike za izradu modela, prototipova, objekata i instalacija. Uvod u fizičku interaktivnost i 3d materijalizaciju.
8. OAS: Kompjutersko umrežavanje i kreativni rad sa WWW protokolom: HTML5, CSS3, JavaScript i skript biblioteke.
1. MAS: Kreativno kodiranje i proceduralnost, rad sa programskim razvojnim okruženjem Processing.
2. MAS: Kompjuterski kontrolisana interaktivnost i fizička interakcija kombinacijom programskog okruženja Processing, mikrokontrolera Arduino i spoljašnjih uređaja.

Diskurzivne prakse umetnosti i medija

Sistematsko integrisanje kreativnog teorijskog izučavanja umetnosti, istraživanja i praktičnog rada na glavnim umetničkim predmetima. Realizuje se na svim godinama osnovnih i master studija.

Kombinacija predavanja, radionica i praktičnog rada. Predavanja: fenomenološko i teorijsko razmatranje tematskih celina. Radionice: obrada literature, proučavanje umetničke fenomenologije i diskusije. Praktičan rad: izrada seminarskog rada u vidu likovne prezentacije.

Program predmeta po semestrima

1. OAS: Odnosi i uzajamne refleksije savremene umetnosti i teorije, istorija teorije umetnosti i medija, aktuelizacije teorije, teorijskih metodologija, objekata i ciljeva.
2. OAS: Umetničko stvaralaštvo iz perspektive teorijskih disciplina u 20. i 21. veku: filozofije, estetike, primenjene estetike, kritičke teorije, teorije medija, teorije kulture, kognitivnih nauka itd.
3 i 4. OAS: Koncepcije i pravci u izučavanju teorije percepcije.
5. OAS: Kombinovanje teorijsko-kritičkog promišljanja i praktičnog delovanja u oblastima novomedijske umetnosti i digitalne kulture.
6. OAS: Komparativna analiza tradicionalnih i savremenih načina produkcije i postprodukcije umetničkog dela.
7. OAS: Modeli i teoretizacije izvođačkih umetnosti kroz odnose studija umetnosti, kulture, medija i performansa.
8. OAS: Odnosi između umetnosti i politike. Funkcije likovnih umetnosti u zavisnosti od političko-ekonomskih okolnosti njihovog nastanka.
1. MAS: Razvoj znanja i veština u menadžmentu umetnosti. Osnovni principi funkcionisanja sistema likovnih umetnosti.
2. MAS: Veštine projektnog menadžmenta. Različite vrste projekata u kulturi i metode za njihovu realizaciju.