↑↑↑

Eva Kamerer

Rodni identitet sa evolucione tačke gledišta (prikaz)

Cilj mog predavanja je da se pokaže kako je seksualna selekcija oblikovala određene polne karakteristike i kakav je odnos ovog procesa prema rodnom identitetu kod ljudi.

Prema Darvinu, seksualna selekcija uključuje kompeticiju među jedinkama istog pola, uglavnom se radi o mužjacima, koji nastoje da eliminišu svoje rivale ili da očaraju jedinke suprotnog pola koje u tom slučaju vrše izbor. Savremeni sociobiolozi koriste Darvinovu teoriju seksualne selekcije da bi objasnili zašto u patrijarhalnim društvima muškarci teže da kontrolišu žene, a ova vrsta adaptivnog objašnjenja trebalo bi da pokaže zašto su muškarci promiskuitetni, a žene “čedne” i izbirljive, ili, drugim rečima, kako se naša seksualnost oslanja na našu reprodukciju. Novije debate nastoje da razdvoje žensku seksualnost od njene reproduktivne funkcije i da pokažu kako društvene predrasude utiču na evoluciona objašnjenja ovog problema.

Zaključak moje analize je da ženski identitet ne može da se definiše u terminima ženske reproduktivne funkcije, kao što je to često slučaj u evolucionoj psihologiji i sociobiologiji.

Dr Eva Kamerer je filozof. Doktorirala je na Odseku za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu.