↑↑↑

Ova serija predavanja predstavlja uvod u kreativno promišljanje i vrednovanje digitalne umetnosti na koncepcijskom, formalnom, tehnološkom, poetičkom, teorijskom, kulturnom i širem društvenom planu. Održana je od februara do decembra 2010 godine u maloj sali DKSG u Beogradu. Predavanja su zasnovana na sadržajima koje obrađujem na predmetu Poetike digitalne umetnosti na doktorskom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Interpol und Deutsche Bank...

Uvodno predavanje prikazuje osnovne činioce nastanka informatičkog društva, skicira složenu istoriju digitalne umetnosti i diskutuje njenu savremenu poziciju.

Digitalna vizuelizacija

Od É-J. Mareya preko C. Closea do J. Hendricksa, ovo predavanje razmatra širok opseg umetničkih radova koji koriste principe diskretnog zapisa i digitalne manipulacije slike.

Digitalna animacija i film

Stvaralački pristupi koji nastaju digitalizacijom animacije i filma reflektuju glavne odrednice digitalne paradigme – apstrakciju, kodifikaciju, samo-regulaciju, virtualizaciju i programiranje.

Digitalni video

Ovo predavanje razmatra primere idiosinkrastičkog, ludičkog, transgresivnog, kulturno generisanog, transkodiranog, interaktivnog i programiranog digitalnog videa.

Generativna umetnost

Koristeći različite (digitalne) tehnike, generativna umetnost formalizuje prirodnu nepredvidivost stvaralačkog procesa i estetizuje kontekstualni identitet umetničkog dela.

Algoritamska i softverska umetnost

Algoritmaska i softverska umetnost polaze od precizno definisanih procedura u koncipiranju, generisanju, izvođenju i/ili prikazivanju umetničkog dela, uz direktnu upotrebu programiranja.

Internet umetnost

Radovi koji se realizuju na internetu koriste njegove specifičnosti kao što su globalna dostupnost i jednostavnost upotrebe, uslovna anonimnost, brzina, multimedijalnost i interaktivnost.

Digitalna interaktivnost

Projekti digitalne umetnosti koji koriste postojeće i pronalaze nove tehnike za aktivnu, direktnu, posrednu ili kombinovanu promenu rada i njegovog odnosa sa posmatračem.

Taktički mediji

Taktički mediji su jedan od najeksponiranijih, najatraktivnijih, najambicioznijih i istovremeno jedan od najproblematičnijih vidova digitalne umetnosti.

Umetnost kompjuterskih igara

Kulturne, obrazovne i ekonomsko-političke konsekvence komercijalnih i umetničkih kompjuterskih igara daleko prevazilaze domen zabave u kojem nastaju.

Biotehnološka umetnost

Pravne, moralne i političke kontroverze u genetici doprinele su visokom kulturnom profilu biotehnološke umetnosti. Ona je, međutim, verovatno najapstraktnija novomedijska oblast.

Zaključak ili uvod

Na mnoga značajna pitanja digitalne paradigme u ovom trenutku ne postoje jasni odgovori, a umetničko stvaralaštvo i teorije digitalne umetnosti su u osnovi eksperimentalni.