↑↑↑

Alibi (Black or White)

rezime doktorskog umetničkog projekta alibi (black or white) | kompletan tekst

Tekst doktorskog umetničkog projekta Alibi (Black or White) je podeljen u četiri celine: Pojmovno-hipotetički aspekti, Poetička platforma, Opis projekta i Koncepcijsko-tematska eksplikacija.

Pojmovno-hipotetički aspekti prikazuje moj autorski pristup, smernice za praćenje sadržaja i definicije najvažnijih pojmova.
Poetička platforma prikazuje moja umetnička interesovanja, pristup produkciji i odnos prema digitalnoj paradigmi, a zatim razmatra okolnosti nastanka, glavne pretpostavke, koncepte, teme i ciljeve projekta.
Opis projekta sadrži detaljan prikaz materijala, strukture i metodologije, postupka rada, rezultata i mogućnosti daljeg razvoja.
Koncepcijsko-tematska eksplikacija teorijski razmatra kontekstualne, metodološke i poetičke aspekte projekta kao što su naziv, studijski pristup i značaj istraživanja u umetničkom procesu, algoritam i generativnost, medijska svojstva digitalne slike i morfovanja, potencijal portreta kao likovnog događaja, ideologija facijalizacije, etika savremenog umetnika, društveni status umetnosti i njeni odnosi sa ekonomsko-političkim i naučno-tehnološkim trendovima. Sva poglavlja u ovoj sekciji sadrže zaključne komentare do kojih je doveo rad na projektu.

Kompletan tekst je dostupan u PDF formatu i odštampan u biblioteci Fakulteta likovnih umetnosti (Rajićeva 10, Beograd), u biblioteci Fakulteta primenjenih umetnosti (Kosančićev venac 29, Beograd) i u biblioteci Akademije umetnosti (Đure Jakšića 7, Novi Sad).

Rezime i pregled sadržaja u PDF formatu.

Deo ovog teksta je zasnovan na materijalu moje predstojeće knjige Delta verzija: Poetike digitalne umetnosti.

Ključne reči: algoritam, analogno, animacija, digitalno, događaj, etika, evolucija, facijalizacija, generativnost, informacija, kultura, kursor, lepota, lice, mladost, morfovanje, portret, promena, slika, studija, stvarnost, video, virtuelno, vreme.